vi-1
Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.